Stanovy Přehlídky divadelní fotografie

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

I. PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Institut umění – Divadelní ústav (dále IDU) je pořadatelem druhého ročníku soutěžní Přehlídky divadelní fotografie (dále „přehlídka“ nebo „soutěž“), jejímž hlavním cílem je zviditelnění a podpora současné divadelní fotografie a vytvoření platformy pro odbornou konfrontaci. Vyhlášení výsledků, předání cen a prezentace vítězných fotografií se uskuteční v dubnu 2020 v prostorách Divadla Komedie v Praze.
2. Soutěže se mohou svými fotografiemi, které byly pořízeny na území České republiky v letech 2018 a 2019, zúčastnit fotografky/fotografové (dále jen „soutěžící“) působící v České republice. Snímky mohou zobrazovat divadelní inscenace a další projekty scénického nebo performativního charakteru (site-specific, imerzivní divadlo apod.) jak českých, tak hostujících zahraničních souborů a tvůrců.
3. Přihlášení probíhá zasláním/dodáním vytištěné vlastnoručně podepsané přihlášky, v níž soutěžící svým podpisem garantují autorství, a souborem fotografií. Ty budou zaslány/dodány vytištěné na papíře ve formátu, kde delší strana nesmí překročit 40 cm. Porota bude posuzovat právě tyto vytištěné fotografie. Nedílnou součástí je rovněž jejich zaslání v elektronické podobě v minimálním rozlišení 300 dpi, a to prostřednictvím datového úložiště (Úschovna, WeTransfer aj.) na adresu: denisa.stastna@idu.cz. Fotografie nesmí být opatřeny podpisem, razítkem ani jiným identifikačním údajem soutěžících. Po jejich převzetí bude celek označen pořadovým číslem podle toho, jak budou do soutěže přicházet. Toto číslo bude z důvodu zachování anonymity výběru jediným identifikačním údajem.
4. Fotografie lze do soutěže přihlašovat bez ohledu na to, zda již byly někdy uveřejněny, nebo již byly v minulosti přihlášeny do jiné akce i soutěžního charakteru.
5. Snímek smí být přihlášen pouze jednou, buď jako jednotlivá fotografie, anebo jako součást série snímků. Soutěžící může obeslat jen jednu z kategorií.
6. Do soutěže budou přijaty pouze fotografie pořízené jednorázovou expozicí. Obsah fotografie nesmí být pozměněn přidáním, přeskládáním, převrácením, zkreslením nebo odstraněním osob či předmětů na snímku. Barevná úprava, ořez a převod fotografie do odstínů šedé jsou povoleny za předpokladu, že nemění obsah snímku.
7. Uzávěrka pro přihlášení fotografií do soutěže je 31. ledna 2020. V případě snímků zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.
8. Vyhlášena bude minimálně jedna hlavní cena v každé kategorii a porota má právo udělit další ocenění a čestná uznání dle svého rozhodnutí.
9. Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli přehlídky neomezené a nevýlučné oprávnění k užití přihlášených fotografií všemi způsoby souvisejícími s podporou a propagací přehlídky, to vše bez množstevního omezení a na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Oprávnění dle předchozí věty může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě, a to výhradně v souvislosti s přehlídkou (např. pro účely propagace, uveřejnění v médiích). Licence se poskytuje jako bezúplatná. Pořadatel je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl (kupř. grafické zpracování v předtiskové přípravě) v rozsahu výše uvedeném. Soutěžící prohlašuje, že disponuje souhlasem osob, které se na fotografiích nacházejí, s jejich prezentováním v rámci výstavy a propagace přehlídky ve smyslu občanského zákoníku, částí týkajících se ochrany osobnosti. V případě, že autor/ka takový souhlas nemá, bere na vědomí skutečnost, že nese veškerou odpovědnost za případnou škodu.
10. Pro všechny přihlášené fotografie udělují nositelé autorských práv pořadateli přehlídky právo k jejich zařazení do Fotografického fondu IDU a zpřístupnění veřejnosti v rámci Virtuální studovny (http://vis.idu.cz), a to bezúplatně.
11. Soutěžící poskytne pořadateli úplné údaje o své osobě (jméno, příjmení a kontaktní adresu) a vyplněním Přihlášky do soutěže uděluje souhlas s jejich užitím v rámci veřejně přístupných internetových stránek přehlídky, v době konání přehlídky a v rámci veškerých propagačních materiálů, které vzniknou v době jejího konání či v případě její pozdější prezentace jak v České republice, tak v zahraničí. Souhlas se vztahuje rovněž na veškeré další prezentace fotografií v rámci přehlídky po jejím skončení jak na území České republiky, tak v zahraničí. Vyplnění Přihlášky do soutěže je považováno za projevení souhlasu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), s tím, že adresa trvalého bydliště a ostatní citlivé údaje (např. e-mailová adresa) budou IDU zpracovávány pouze pro interní potřebu a ve spojitosti s přehlídkou. Osobní údaje budou zpracovávány zejména formou shromažďování, ukládání, uchovávání, třídění a vyhledávání.
12. Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují se, že jsou jedinými autorkami/autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím fotografií nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití fotografií IDU, případně jiným subjektem, který fotografie užívá.
13. Podmínky stanovené v pravidlech přehlídky jsou závazné a IDU si vyhrazuje právo v případě jejich porušení odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek ze soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v soutěži nevzniká právní nárok.
14. Zúčastnit se mohou jen soutěžící, kteří se věnují divadelní fotografii na profesionální úrovni (profesionální kategorie), a studentky/studenti fotografických oborů středních a vysokých škol (studentská kategorie), jejichž věk nepřesáhl 30 let.
15. Profesionální kategorie – Inscenace / Divadelně performativní projekt.
Do soutěže je možné zaslat nejvýše 3 série po maximálně 5 fotografiích.
Studentská kategorie – Fotografie s divadelní tematikou – není dále vymezena (inscenace, zákulisí, čtené zkoušky, portrét v roli) a lze do ní přihlásit maximálně 7 fotografií.

 

II. JEDNACÍ ŘÁD POROTY

1. Porotu tvoří 5 osob různých profesí jak z divadelního, tak fotografického oboru a sestává z 1 předsedkyně/předsedy poroty a 4 řádných členek/členů.
2. Členky/členové poroty jsou povinni se účastnit všech jednání poroty. Tato jednání jsou neveřejná. Všichni, kdo se jednání poroty účastní, jsou povinni respektovat její rozhodnutí a zachovávat mlčení o jednáních poroty.
3. Určování programu jednání poroty a její práci v průběhu soutěže řídí v souladu se stanovami soutěže předsedkyně/předseda, v nepřítomnosti se zastoupením místopředsedkyně/místopředsedy poroty.
4. Výsledky soutěže a zápis z jednání poroty zpracovává tajemnice/tajemník. Ověřuje je předsedkyně/předseda nebo místopředsedkyně/místopředseda.
5. Porota má právo většinou hlasů ocenit jen některý snímek ze série.
6. Porotkyně/porotci jsou povinni při rozhodování dát jasně najevo svůj názor a jsou oprávněni vzdát se hlasování jen v případě fotografií, u nichž jim bude známo autorství.
7. Porota jedná po svém jmenování nezávisle na vedení IDU a partneři nemají vliv na výsledek rozhodování.
8. Veškeré přihlášené práce jsou posuzovány anonymně.
9. Porota musí udělit ocenění vítězné fotografii (nebo souboru) přehlídky. V některé z kategorií být ocenění uděleno nemusí, porota může naopak v některé z kategorií ocenit více než jednu osobu/snímek/soubor. Současně může udělit čestné uznání zcela bez ohledu na vypsaná témata a kategorie a ve studentské části vyhlásit individuální ceny.
10. Rozhodnutí poroty jsou konečná a není proti nim odvolání.
11. Výsledky – nominované snímky soutěže budou vyhlášeny v tiskové zprávě IDU a finální vyhlášení vítězů proběhne v rámci výstavy v pražském Divadle Komedie.

III. KONTAKTY A TERMÍNY

Pořadatel: Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Denisa Šťastná, tel.: +420 605 412 819, e-mail: denisa.stastna@idu.cz

Vyhlášení: 18. listopadu 2019
Uzávěrka: 31. ledna 2020
Zasedání poroty: březen 2020
Tisková zpráva – ohlášení nominací: duben 2020
Vyhlášení výsledků, předání cen a prezentace vítězných fotografií: duben 2020 v Divadle Komedie

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

organizátoři projektu | partneři projektu

© 2022 Česká divadelní fotografie