Stanovy Přehlídky divadelní fotografie

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

I. PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Institut umění – Divadelní ústav (dále IDU) je pořadatelem třetího ročníku soutěžní Přehlídky divadelní fotografie (dále „přehlídka“ nebo „soutěž“), jejímž hlavním cílem je zviditelnění a podpora současné divadelní fotografie a vytvoření platformy pro odbornou konfrontaci. Vyhlášení výsledků, předání cen a prezentace vítězných fotografií se uskuteční v červnu 2023 v době konání Pražského Quadriennale v prostorách kavárny Jatka 78 (Holešovická tržnice, Praha 7).
 2. Soutěže se mohou svými fotografiemi, které byly pořízeny na území České republiky v letech 2020–2022, zúčastnit fotografky/fotografové (dále jen „soutěžící“) působící v České republice. Snímky mohou zobrazovat divadelní inscenace a další projekty scénického nebo performativního charakteru (site-specific, imerzivní divadlo apod.) jak českých, tak hostujících zahraničních souborů a tvůrců.
 3. Přihlášení probíhá zasláním/dodáním vytištěné vlastnoručně podepsané přihlášky, v níž soutěžící svým podpisem garantují autorství, a souborem fotografií. Ty budou zaslány/dodány vytištěné na papíře ve formátu, kde rozměr delší strany fotografie nesmí přesáhnout 60 cm, kratší strana musí mít minimálně 30 cm. Porota bude posuzovat právě tyto vytištěné fotografie. Nedílnou součástí je rovněž jejich zaslání v elektronické podobě v minimálním rozlišení 300 dpi, a to prostřednictvím datového úložiště (Úschovna, WeTransfer aj.) na adresu: olga.plchova@idu.czVytištěné fotografie nesmí být opatřeny podpisem, razítkem ani jiným identifikačním údajem soutěžících. Po jejich převzetí bude celek označen pořadovým číslem podle toho, jak budou do soutěže přicházet. Toto číslo bude z důvodu zachování anonymity výběru jediným identifikačním údajem.
 4. Fotografie lze do soutěže přihlašovat bez ohledu na to, zda již byly někdy uveřejněny, nebo již byly v minulosti přihlášeny do jiné akce i soutěžního charakteru.
 5. Snímek smí být přihlášen pouze jednou, buď jako jednotlivá fotografie, anebo jako součást série snímků. Soutěžící může obeslat jen jednu z kategorií.
 6. Do soutěže budou přijaty pouze fotografie pořízené jednorázovou expozicí. Obsah fotografie nesmí být pozměněn přidáním, přeskládáním, převrácením, zkreslením nebo odstraněním osob či předmětů na snímku.
 7. Uzávěrka pro přihlášení fotografií do soutěže je 28. února 2023. V případě snímků zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.
 8. Vyhlášena bude minimálně jedna hlavní cena v každé kategorii a porota má právo udělit další ocenění a čestná uznání dle svého rozhodnutí.
 9. Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli přehlídky neomezené a nevýlučné oprávnění k užití přihlášených fotografií všemi způsoby souvisejícími s podporou a propagací přehlídky, to vše bez množstevního omezení a na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Oprávnění dle předchozí věty může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě, a to výhradně v souvislosti s přehlídkou (např. pro účely propagace, uveřejnění v médiích). Licence se poskytuje jako bezúplatná. Pořadatel je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl (kupř. grafické zpracování v předtiskové přípravě) v rozsahu výše uvedeném. Soutěžící prohlašuje, že disponuje souhlasem osob, které se na fotografiích nacházejí, s jejich prezentováním v rámci výstavy a propagace přehlídky ve smyslu občanského zákoníku, částí týkajících se ochrany osobnosti. V případě, že autor/ka takový souhlas nemá, bere na vědomí skutečnost, že nese veškerou odpovědnost za případnou škodu.
 10. Pro všechny přihlášené fotografie udělují nositelé autorských práv pořadateli přehlídky právo k jejich zařazení do Fotografického fondu IDU a zpřístupnění veřejnosti v rámci Virtuální studovny (http://vis.idu.cz), a to bezúplatně.
 11. Soutěžící poskytne pořadateli úplné údaje o své osobě (jméno, příjmení a kontaktní adresu) a vyplněním Přihlášky do soutěže uděluje souhlas s jejich užitím v rámci veřejně přístupných internetových stránek přehlídky, v době konání přehlídky a v rámci veškerých propagačních materiálů, které vzniknou v době jejího konání či v případě její pozdější prezentace jak v České republice, tak v zahraničí. Souhlas se vztahuje rovněž na veškeré další prezentace fotografií v rámci přehlídky po jejím skončení jak na území České republiky, tak v zahraničí. Vyplnění Přihlášky do soutěže je považováno za projevení souhlasu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), s tím, že adresa trvalého bydliště a ostatní citlivé údaje (např. e-mailová adresa) budou IDU zpracovávány pouze pro interní potřebu a ve spojitosti s přehlídkou. Osobní údaje budou zpracovávány zejména formou shromažďování, ukládání, uchovávání, třídění a vyhledávání.
 12. Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují se, že jsou jedinými autorkami/autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím fotografií nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití fotografií IDU, případně jiným subjektem, který fotografie užívá.
 13. Podmínky stanovené v pravidlech přehlídky jsou závazné a IDU si vyhrazuje právo v případě jejich porušení odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek ze soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v soutěži nevzniká právní nárok.
 14. Zúčastnit se mohou jen soutěžící, kteří se věnují divadelní fotografii na profesionální úrovni (profesionální kategorie), a studentky/studenti fotografických oborů středních a vysokých škol (studentská kategorie), jejichž věk v roce vyhlášení soutěže nepřesáhl 30 let. Přihlásit se tedy mohou osoby narozené v r. 1992 a mladší.
 15. Profesionální kategorie – Inscenace / Divadelně performativní projekt.
  Do soutěže je možné zaslat nejvýše 3 série po maximálně 5 fotografiích.
  Studentská kategorie – Fotografie s divadelní tematikou – není dále vymezena (inscenace, zákulisí, čtené zkoušky, portrét v roli) a lze do ní přihlásit maximálně 7 fotografií.

II. JEDNACÍ ŘÁD POROTY

 1. Porotu tvoří 5 osob různých profesí jak z divadelního, tak fotografického oboru a sestává z 1 předsedkyně/předsedy poroty, kterého si porota mezi sebou zvolí na začátku jednání, a 4 řádných členek/členů.
 2. Členky/členové poroty jsou povinni se účastnit všech jednání poroty. Tato jednání jsou neveřejná. Všichni, kdo se jednání poroty účastní, jsou povinni respektovat její rozhodnutí a zachovávat mlčení o jednáních poroty.
 3. Určování programu jednání poroty a její práci v průběhu soutěže řídí v souladu se stanovami soutěže předsedkyně/předseda, v nepřítomnosti se zastoupením místopředsedkyně/místopředsedy poroty.
 4. Výsledky soutěže a zápis z jednání poroty zpracovává tajemnice/tajemník. Ověřuje je předsedkyně/předseda nebo místopředsedkyně/místopředseda.
 5. Porota má právo většinou hlasů ocenit jen některý snímek ze série.
 6. Porotkyně/porotci jsou povinni při rozhodování dát jasně najevo svůj názor a jsou povinni vzdát se hlasování jen v případě fotografií, u nichž jim bude známo autorství.
 7. Porota jedná po svém jmenování nezávisle na vedení IDU a partneři nemají vliv na výsledek rozhodování.
 8. Veškeré přihlášené práce jsou posuzovány anonymně.
 9. Porota musí udělit ocenění vítězné fotografii (nebo souboru) přehlídky. V některé z kategorií být ocenění uděleno nemusí, porota může naopak v některé z kategorií ocenit více než jednu osobu/snímek/soubor. Současně může udělit čestné uznání zcela bez ohledu na vypsaná témata a kategorie a ve studentské části vyhlásit individuální ceny.
 10. Rozhodnutí poroty jsou konečná a není proti nim odvolání.
 11. Výsledky – nominované snímky soutěže budou vyhlášeny v tiskové zprávě IDU a finální vyhlášení vítězů proběhne v červnu 2023 v době konání Pražského Quadriennale v prostorách kavárny Jatka 78 (Holešovická tržnice, Praha 7).

III. KONTAKTY A TERMÍNY

Pořadatel: Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Olga Plchová, tel.: +420 602 962 051, e-mail: olga.plchova@idu.cz

Vyhlášení: 1. prosince 2022
Uzávěrka: 28. února 2023
Zasedání poroty: duben 2023
Tisková zpráva – ohlášení nominací: červen 2023
Vyhlášení výsledků, předání cen a prezentace vítězných fotografií: červen 2023 v době konání Pražského Quadriennale v prostorách kavárny Jatka 78 (Holešovická tržnice, Praha 7).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

organizátoři projektu | partneři projektu

© 2023 Česká divadelní fotografie