Statut soutěže

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

PŘEHLÍDKA DIVADELNÍ FOTOGRAFIE –  STATUT SOUTĚŽE

I. PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Institut umění – Divadelní ústav (dále IDU) je pořadatelem soutěžní Přehlídky divadelní fotografie (dále „Přehlídka“ nebo „Soutěž“), která se koná v květnu a červnu 2018 v rámci výstavy Česká divadelní fotografie v prostorách Obecního domu v Praze. Jejím hlavním cílem je zviditelnění a podpora současné divadelní fotografie a vytvoření platformy pro odbornou konfrontaci.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit fotografky/fotografové (dále jen „soutěžící“) působící v České republice svými díly, která vznikla na území České republiky v letech 2015, 2016 a 2017. Snímky mohou zobrazovat divadelní inscenace a další projekty scénického nebo performativního charakteru (site specific, imerzivní divadlo apod.), a to jak českých, tak hostujících zahraničních souborů a tvůrců.
 3. Zúčastnit se mohou jen soutěžící, kteří se věnují divadelní fotografii na profesionální úrovni (Profesionální kategorie) a studentky/studenti fotografických oborů středních a vysokých škol (Studentská kategorie).
 4. Soutěžící musí být autorkami/autory snímků, které byly přihlášeny jejich jménem. Fotografie budou dodány/zaslány ve formátu 30 × 40 cm, vytištěné na fotografickém papíře. Nedílnou součástí je rovněž poskytnutí fotografií na CD/DVD nosiči v elektronické podobě. Součástí musí být vytištěná vlastnoručně podepsaná přihláška.
 5. Po skončení Přehlídky zůstávají fotografie majetkem IDU a budou zařazeny do Fondu fotografické dokumentace.
 6. Snímky lze do Soutěže přihlašovat bez ohledu na to, zda již byly někdy uveřejněny nebo již byly v minulosti přihlášeny do jiné Soutěže.
 7. Snímek smí být přihlášen pouze jednou, buď jako jednotlivá fotografie nebo jako součást série snímků. Snímky přihlášené do obou kategorií budou zařazeny pouze do jedné z nich podle uvážení poroty.
 8. Porota má právo rozhodnout o případném převedení snímku do jiné kategorie nebo ocenit jen některý snímek ze série.
 9. Fotografie nesmí být opatřeny podpisem autorky/autora, po jejich převzetí bude celek označen pořadovým číslem podle toho, jak budou do Soutěže přicházet. Toto číslo bude z důvodu zachování anonymity autorů a transparentnosti výběru jediným identifikačním údajem.
 10. Do Soutěže budou přijaty jedině fotografie pořízené jednorázovou expozicí. Obsah fotografie nesmí být pozměněn přidáním, přeskládáním, převrácením, zkreslením nebo odstraněním osob či předmětů na snímku. Barevná úprava, ořez a převod fotografie do odstínů šedé jsou povoleny za předpokladu, že nemění obsah snímku.
 11. Uzávěrka pro přihlášení fotografií do soutěže je 31. leden 2018. V případě snímků zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.
 12. Vyhlášena bude minimálně jedna hlavní cena v každé kategorii a porota má právo udělit další ocenění a čestná uznání dle svého rozhodnutí.
 13. Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli Přehlídky neomezené a nevýlučné oprávnění k užití přihlášených fotografií všemi způsoby, souvisejícími s podporou a propagací Přehlídky, to vše bez množstevního omezení a na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Oprávnění dle předchozí věty může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě, a to výhradně v souvislosti s Přehlídkou (např. pro účely propagace, uveřejnění v médiích apod.). Licence se poskytuje jako bezúplatná. Pořadatel je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl (např. grafické zpracování v předtiskové přípravě apod.) v rozsahu výše uvedeném. Soutěžící prohlašuje, že disponuje souhlasem osob, které se na fotografiích nacházejí, s jejich prezentováním v rámci výstavy a propagace Přehlídky ve smyslu Občanského zákoníku, částí týkajících se Ochrany osobnosti. V případě, že autorka/autor takový souhlas nemá, bere na vědomí skutečnost, že nese veškerou odpovědnost za případnou škodu.
 14. Pro všechny přihlášené fotografie udělují nositelé autorských práv pořadateli Přehlídky právo k jejich zařazení do dokumentačních fondů IDU a zpřístupnění veřejnosti v rámci Virtuální studovny (http://vis.idu.cz), a to bezúplatně.
 15. Soutěžící poskytne pořadateli úplné údaje o své osobě (jméno, příjmení, profesní biografii) a vyplněním přihlášky do soutěže uděluje souhlas s jejich užitím v rámci veřejně přístupných internetových stránek Přehlídky, v době konání Přehlídky samotné a v rámci veškerých propagačních materiálů, které vzniknou v době konání Přehlídky samotné či v případě její pozdější prezentace jak v České republice, tak v zahraničí. Vyplnění přihlášky do soutěže je považováno za projevení souhlasu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (společně dále jen „Zákon“), s tím, že adresa trvalého bydliště a ostatní citlivé údaje (například e-mailová adresa) budou IDU zpracovávány pouze pro interní potřebu a ve spojitosti s Přehlídkou. Osobní údaje budou zpracovávány zejména formou shromažďování, ukládání, uchovávání, třídění a vyhledávání.
 16. Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují se, že jsou jedinými autorkami/autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím fotografií nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití fotografií IDU, případně jiným subjektem, který fotografie užívá.
 17. Podmínky stanovené v pravidlech Přehlídky jsou závazné a IDU si vyhrazuje právo v případě jejich porušení odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek ze Soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v Soutěži nevzniká právní nárok.

II. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 1. Soutěžící musí dodat své fotografie v tištěné podobě na fotografickém papíře, a to výhradně v rozměru 40 × 30 cm. Orientace (šířková, výšková) ani velikost okrajů (pro případ jiného poměru stran) není předepsána. Nedílnou součástí je rovněž poskytnutí fotografií na CD/DVD nosiči v elektronické podobě.
 2. Povinnou přílohou je kromě doručení soutěžních fotografií v tištěné podobě, jejich dodání rovněž v elektronické podobě na CD/DVD nosiči. Samotné přihlášení fotografií je automaticky považováno za svolení k jejich případnému užití pro propagační a dokumentační účely Přehlídky v souladu s částí I. Statutu soutěže.
 3.  Soutěž je vyhlášena v těchto kategoriích a tématech:

           PROFESIONÁLNÍ SEKCE

Inscenace (divadelní projekt) – maximální počet: 3 série o maximálním počtu 5 fotografií. Přihlášeny mohou být i samostatné snímky či série o menším počtu snímků.

Portrét v roli – maximální počet: 3 fotografie.

           STUDENTSKÁ SEKCE

Volná tvorba z divadelního/performativního prostředí – maximální počet: 7 fotografií.

Fotografie nesmí být označeny jménem a příjmením ani značkou či razítkem soutěžících. Popis fotografií, a to: název série/snímku, počet snímků, datum premiéry, datum vzniku fotografie, identifikace inscenace/projektu; případně textový popis identifikující inscenaci/událost/osobnost, bude uveden pouze v tabulce, která je součástí přihlášky do soutěže.

III. JEDNACÍ ŘÁD POROTY

 1. Porotu tvoří 5 osob, zastoupena je různými profesemi, jak z divadelního, tak fotografického oboru, a to 1 předsedkyní/předsedou poroty a 4 řádnými členkami/členy.
 2. Členky/členové poroty jsou povinni se účastnit všech jednání poroty. Tato jednání jsou neveřejná. Všichni, kdo se jednání poroty účastní (členky/členové, tajemnice/tajemník a další členky/členové sekretariátu poroty), jsou povinni respektovat její rozhodnutí a zachovávat mlčení o jednáních poroty.
 3. Určování programu jednání poroty a její práci v průběhu Soutěže řídí v souladu se Statutem soutěže předsedkyně/předseda, v nepřítomnosti se zastoupením místopředsedkyně/místopředsedy poroty.
 4. Výsledky Soutěže a zápis z jednání poroty zpracovává tajemnice/tajemník. Ověřuje je předsedkyně/předseda nebo místopředsedkyně/místopředseda.
 5. Porota má právo většinou hlasů v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie nebo ocenit jen některý snímek ze série.
 6. Porotci jsou povinni při rozhodování dát jasně najevo svůj názor a nejsou oprávněni vzdát se hlasování.
 7. Posuzována bude jak fotografická hodnota snímků, tak jejich hodnota divadelní (performativní) a estetická.
 8. Porota jedná po svém jmenování nezávisle na vedení IDU, sponzoři a partneři nemají vliv na výsledek rozhodování.
 9. Veškeré přihlášené práce jsou posuzovány anonymně.
 10. Porota musí udělit ocenění vítězné fotografii (nebo souboru) Přehlídky. V některé z kategorií být ocenění uděleno nemusí, porota může naopak v některé z kategorií ocenit více než jednu osobu/snímek/soubor. Současně může udělit čestné uznání zcela bez ohledu na vypsaná témata a kategorie a ve studentské části vyhlásit individuální ceny.
 11. Porota může rozhodnout o přeřazení snímků do jiné kategorie, než byly přihlášeny.
 12. Rozhodnutí poroty jsou konečná a není proti nim odvolání.
 13. Výsledky – nominované snímky soutěže budou vyhlášeny prostřednictvím tiskové zprávy IDU a finální vyhlášení vítězů proběhne v rámci výstavy v Obecním domě v Praze.

IV. TERMÍNY

 • Vyhlášení Soutěže: 11. 10. 2017.
 • Uzávěrka, do kdy je možné fotografie zaslat/přinést: 31. 1. 2018.
 • Adresa: Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1, 110 00, označení obálky: PŘEHLÍDKA DIVADELNÍ FOTOGRAFIE, v případě zaslání rozhoduje razítko pošty. Obálka musí obsahovat: vyplněnou a podepsanou přihlášku, vytištěné fotografie a fotografie v elektronické podobě.
 • Výběr poroty: únor 2018.
 • Vyhlášení výsledků, prezentace vybraných a oceněných fotografií: květen/červen 2018, v rámci slavnostního odpoledne na výstavě Česká divadelní fotografie, Obecní dům, Praha

 zpět na informace o soutěži

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

organizátoři projektu | partneři projektu

© 2023 Česká divadelní fotografie